Skip to content

เกมส์ที่พ่อแม่สามารถออกแบบชวนลูกเล่นได้

เกมส์เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้ พ่อแม่ยุคใหม่จึงควรศึกษาแนวทางออกแบบเกมส์ที่สามารถนำไปใช้กับลูก เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ และยังช่วยลดพฤติกรรมการติดเกมส์มือถือหรือการจ้องหน้าจอโทรทัศน์นาน ๆ ซึ่งจะทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นหรือก้าวร้าวได้ จะมีแนวเกมส์ด้านใดบ้าง มาดูพร้อมกันเลย

แนวเกมส์ ที่พ่อแม่ชวนลูกเล่นได้

เกมส์ดาวเด็กดี – การที่จะส่งเสริมพฤติกรรมของลูกให้ทำในสิ่งที่เหมาะสม โดยที่จูงใจให้ทำตามได้ง่าย ๆ สำหรับเด็กวัยอนุบาลก็คือ การให้รางวัลเป็นดาวเด็กดี ซึ่งพ่อแม่สามารถซื้อบอร์ดทำเป็นตารางติดไว้ที่ผนังห้อง หากลูกทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการส่งเสริม เช่น เก็บที่นอนหลังตื่น, ช่วยให้อาหารสุนัข, พูดจาไพเราะ ฯลฯ ก็จะนำดาวไปติดที่กระดาน เพื่อให้ลูกรู้สึกมีกำลังใจ และเมื่อครบจำนวนดาวตามที่พ่อแม่กำหนด เช่น 5 ดวง ก็จะพาลูกไปเที่ยวสวนสนุก เป็นต้น

เกมส์ใบ้คำ – เป็นเกมส์ที่พ่อแม่สามารถเล่นกับลูกได้อย่างสนุกสนาน โดยใช้เวลาใบ้มากน้อยปรับไปตามระดับอายุของลูก โดยเด็กในวัยเล็กจะมีสมาธิสั้นกว่าและความช่างสังเกตน้อยกว่าเด็กโต ก็ต้องใช้เวลาที่น้อยลง ตัวอย่างเช่น ให้พ่อแม่แสดงท่าทางให้ลูกทายว่าเป็นตัวสัตว์อะไร และก็สลับกันให้ลูกทำท่าทางต่าง ๆ เพื่อให้คุณพ่อแม่ทายบ้าง วิธีนี้จะทำให้เด็กรู้สึกใกล้ชิดพ่อแม่ เสริมความคิดสร้างสรรค์และความช่างสังเกตได้พร้อมกันด้วย

เกมส์บวกลบ – การบวกลบในที่นี้ หมายถึงการทำพฤติกรรมด้านบวกและด้านลบ ซึ่งพ่อแม่ต้องทำตารางแสดงเครื่องหมายไว้ หากลูกทำในสิ่งที่พ่อแม่ชื่นชม เช่น ล้างมือก่อนการหยิบขนมรับประทาน แปรงฟันด้วยตัวเอง ฯลฯ นับเป็นพฤติกรรมด้านบวก ก็จะทำการใส่เครื่องหมายบวกที่ตาราง ส่วนกิจกรรมด้านลบเช่น การแกล้งน้อง การแสดงกิริยาก้าวร้าว การนอนตื่นสาย ฯลฯ อย่างนี้ก็ต้องทำสัญลักษณ์เครื่องหมายลบในตาราง และต้องสรุปเพื่อสอนลูกให้ปรับปรุงพฤติกรรม โดยหลีกเลี่ยงการตำหนิด้วย

เกมส์นับของกิน – เป็นวิธีที่จะสอนเด็กช่วงอายุก่อนวัยอนุบาล เพื่อให้นับตัวเลขหรือคำศัพท์ต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น ใช้ได้ทุกภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ทำให้เด็กเรียนรู้คำศัพท์ได้ในตัว หากนับตัวเลขถูกหรือเรียกชื่อสัตว์สิ่งของถูกเป็นภาษานั้น ๆ ก็จะได้กินขนม อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ต้องเลือกขนมที่มีน้ำตาลน้อย หรืออาจจะเปลี่ยนจากขนมเป็นผลไม้ที่ลูกชื่นชอบก็ได้

จะเห็นได้ว่า การเล่นเกมส์กับลูกนั้นมีอยู่หลายวิธี ซึ่งพ่อแม่ยุคใหม่สามารถออกแบบได้เองหรือนำวิธีจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับใช้ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัยต่อไป

แนวเกมส์ ที่พ่อแม่ชวนลูกเล่นได้

Published inสาระคนเล่นเกมส์

Comments are closed.